Pozvánka

na členskou schůzi AGRO, družstva Záhoří
které se bude konat dne 5. 6. 2024 v sídle družstva od 9.30 hodin.

Program:

  • zahájení
  • volba předsedajícího, zapisovatele, a ověřovatele zápisu
  • projednání účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o udělení hospodářského výsledku (zisku) a výplatě podílů na zisku z hospodářského výsledku a chybějící část vyplatit ze Zajišťovacího fondu družstva
  • schválení zástavní smlouvy s Komerční bankou
  • volba představenstva a kontrolní komise
  • směřování hospodářské činnosti družstva
  • diskuse
  • závěr

Člen družstva se může nechat zastupovat na schůzi členů družstva jiným členem nebo jinou osobou, a to písemnou plnou mocí, kterou předloží řídícímu schůze nejpozději před zahájením schůze.
Podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze jsou k dispozici v sídle družstva 5 dnů před konáním schůze.

V Záhoří, 14. 5. 2024