Pozvánka

na členskou schůzi AGRO, družstva Záhoří
které se bude konat dne 15. 6. 2023 v sídle družstva od 10.00 hodin.

Program:

  • zahájení
  • volba předsedajícího, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
  • zpráva o hospodářské a ekonomické situaci družstva
  • zpráva kontrolní komise
  • projednání a schválení auditu a účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
  • schválení dodavatele auditorské činnosti
  • směrování hospodářské činnosti a rozvoj družstva v dalším období
  • usnesení, závěr

Člen družstva se může nechat zastupovat na schůzi členů družstva jiným členem nebo jinou osobou, a to písemnou plnou mocí, kterou předloží řídícímu schůze nejpozději před zahájením schůze.
Podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze jsou k dispozici v sídle družstva 5 dnů před konáním schůze.

V Záhoří, 10.5. 2023